Služby níže uvedených společností (společných správců), počínaje zajištěním provozu a správou webových stránek na adrese „www.contractors.cz“, komplexní pomocí s vyhledáním pracovní pozice, organizací školení a konče pořádáním společenských akcí s účelem Vás propojit se zajímavými lidmi z oboru Vaší kariéry, s sebou jako svou nutnou součást nesou i práci s Vašimi osobními údaji. Protože chceme, abyste byli co nejlépe informováni o tom, co s Vašimi údaji děláme, sepsali jsme pro Vás tyto Zásady ochrany osobních údajů.

V Zásadách ochrany osobních údajů se dozvíte zejména:

 1. Jaké informace o Vás shromažďujeme a z jakého důvodu.
 2. Jakým způsobem tyto informace využíváme.
 3. Jaká jsou Vaše práva ohledně námi využívaných soukromých informací a jakým způsobem je u nás uplatnit.

Společnosti Principal engineering s.r.o. IČO: 26775794, se sídlem Na hřebenech II 1718/8, 140 00 Praha 4, Principal Services s.r.o., IČO: 24731455, se sídlem Na hřebenech II 1718/8, 140 00 Praha 4 a společnost Inforex s.r.o., IČO: 04568133, se sídlem Vídeňská 340, 252 50 Vestec, jsou ve smyslu čl. 26 GDPR společnými správci. To znamená že Vaše osobní údaje budou zpracovávat všichni tři tito správci. Za účelem rozdělení povinností mezi sebou spolu všichni společní správci uzavřeli ujednání, přičemž z tohoto ujednání vyplývá, že o všechny osobní údaje v souvislosti s pomocí vyhledávání pracovních pozic budou spravovány společností Principal engineering s.r.o., v souvislosti s provozem webových stránek www.contractors.cz společností Principal Services s.r.o. a v souvislosti s poskytováním školících služeb společností Inforex s.r.o. Všichni správci se pak dohodli, že všechny Vaše požadavky můžete vůči kterémukoli z nich uplatnit na e-mailové adrese gdpr@principal.cz.
Pokud se v těchto zásadách ochrany osobních údajů hovoří o „nás“, nebo není-li patrné, o kterém z výše uvedených společných správců se v daném ustanovení hovoří, rozumí se tím všichni společní správci dohromady, případně kterýkoli z nich, nevyplývá-li z kontextu daného ustanovení zjevně jinak.

 

Informace, které o Vás shromažďujeme

Na počátku poskytování kterékoliv ze služeb nám vyplníte osobní údaje, které jsou nezbytné pro poskytnutí patřičné služby. Z důvodu pomoci s vyhledáním pracovní pozice nám ve formuláři vyplníte celé Vaše jméno, Vaše kontaktní údaje (e-mail a telefonní číslo) a zašlete nám Váš životopis, popřípadě nám zašlete odkaz na Váš LinkedIn profil.

Obdobně při přihlášení na školení nám poskytnete Vaše kontaktní údaje (v rozsahu celého jména, e-mailu a telefonního čísla) a dobrovolně nám můžete sdělit obor Vaší činnosti.

Vyplněním e-mailové adresy v příslušném formuláři nebo vytvořením profilu na webových stránkách se můžete připojit k odběru obchodních sdělení. Budeme Vám tak moci zasílat informace o novinkách či zajímavých akcích, pracovních nabídkách či o aktuálních školeních.

Bez poskytnutí těchto Vašich osobních údajů Vám nejsme schopni Vámi požadované služby poskytnout.

 

Jakým způsobem informace využíváme

Osobní informace, které nám poskytujete využíváme především k zajištění Vámi očekávaných služeb v nejvyšší možné kvalitě – od potvrzení objednaného kurzu, potvrzení zaplacení ceny, po řešení nenadálých událostí. Vaše osobní údaje zpracováváme také k zasílání obchodních sdělení. Pokud jste se přihlásili na neformální setkání (tzv. meetup), potřebujeme Vaše osobní údaje, abychom s Vámi nadále udržovali kontakt i mimo rámec poskytovaných služeb a obchodních sdělení. Přesný popis zacházení s Vašimi osobními údaji naleznete níže.

Pomoc s vyhledáním pracovní pozice

V případě, že nás požádáte o pomoc s vyhledáním pracovní pozice, uložíme Vaše osobní informace včetně Vašeho životopisu do naší zašifrované databáze. Při odeslání Vašich osobních informací Vás požádáme o udělení souhlasu se zněním Dohody o spolupráci a Všeobecných obchodních podmínek, pro jejichž plnění potřebujeme Vaše osobní informace dále využívat. Od okamžiku, kdy budou Vaše údaje k dispozici našim pracovníkům, začnou pro Vás vyhledávat ty nejvhodnější pracovní příležitosti. Vyhledávat práci v oblasti IT pro Vás budou u našich zákazníků zejména v následujících odvětvích: finanční sektor, pojišťovnictví, telekomunikace, automobilový průmysl, doprava, sektor služeb, energetický průmysl, farmaceutický průmysl, státní správa, zdravotnictví, potravinářský průmysl a pivovarnictví, výroba a technologický průmysl.

V případě, že některý z našich zákazníků bude chtít využít Vašich znalostí a schopností, bude Vás jeden z našich zástupců za pomoci Vámi poskytnutých osobních údajů kontaktovat s konkrétní nabídkou pracovní pozice. Teprve po Vašem souhlasu (který může být poskytnut i telefonicky) poskytneme potenciálnímu zájemci o Vaši práci Vaše konkrétní osobní údaje a Vámi přiložený životopis. Může se tak stát, že některým z těchto kategorií příjemců budeme zasílat Vaše osobní údaje.

Víme, že zejména životopis může obsahovat některé citlivé údaje. Proto jsme každého z potenciálních zájemců o Vaši práci předem smluvně zavázali k tomu, aby Vaše osobní informace účinně chránil a aby je vymazal v případě, že se rozhodne Vašich služeb nadále nevyužít.

Z důvodu pomoci s vyhledáním pracovních pozic, budeme Vaše osobní údaje zpracovávat na základě právního titulu plnění smlouvy po celou dobu trvání smluvního vztahu. Pokud nebude smlouva vypovězena dříve, budeme pro Vás vyhledávat vhodné pracovní příležitosti po dobu pěti let.

Po skončení účinnosti smlouvy musíme, vzhledem k možným námitkám a případným sporům, Vaše osobní údaje udržovat po dobu dalších 4 let (tedy po dobu obecné promlčecí lhůty, po které je již neefektivní podávat žalobu soudu, prodlouženou o dobu, po kterou může trvat, než nám nebo Vám dá soud vědět, že je žaloba skutečně podána). Po dobu těchto čtyř let již budeme držet jen osobní informace nezbytné pro naši, popřípadě Vaši obranu v případném soudním sporu, čímž naplníme náš i Váš oprávněný zájem na zpracování osobních údajů. Po skončení této doby budou Vaše osobní informace z našich databází zcela vymazány.

Z důvodu naší právní povinnosti uchovávat účetní doklady, pak budeme Vaše osobní údaje obsažené v účetních dokladech uchovávat po zákonem stanovenou dobu 10 let.

Organizace školících kurzů

V případě, že se přihlásíte na školení uložíme si Vámi poskytnuté osobní údaje a zároveň Vás požádáme o jejich doplnění o údaje fakturační. Protože se jedná o placenou službu, využijeme Vaše osobní údaje především k vystavení daňového dokladu. Ten musíme kvůli právní povinnosti archivace udržovat v našem účetnictví po dobu 10 let. Poskytnuté osobní údaje dále využijeme k organizačním úkonům spojeným s pořádáním semináře.

Na místě konání kurzu Vás zdvořile požádáme o vyplnění registračního archu, na kterém bude Vaše jméno a podpis spolu s datem podpisu. Tento arch potřebujeme ukládat zejména pro případ, že by došlo k jakémukoliv právnímu sporu ohledně semináře samotného, nebo pro případ, že byste od nás v následujících letech potřebovali potvrdit Vaši účast na semináři, popřípadě byste se např. chtěli účastnit školení navazujícího. Je tak v našem i Vašem oprávněném zájmu, abychom udržovali všechny Vaše osobní údaje získané v souvislosti s organizací školení po dobu 5 let.

Protože nám záleží na Vašem názoru, a protože se chceme neustále zlepšovat, požádáme Vás po absolvování kurzu o vyplnění formuláře se zpětnou vazbou. Ten je anonymní, žádné osobní údaje tak neobsahuje. Pokud nám však vyplněním jména a podpisem dáte souhlas, využijeme Vašich referencí v naší webové prezentaci.

Zasílání obchodních sdělení

Pokud jste nám udělili souhlas se zasíláním obchodních sdělení, můžeme Vás jejich prostřednictvím informovat o našich budoucích akcích, o nově otevřených školeních, či o nově otevřených pracovních pozicích tak, aby Vám nic z Vašeho oboru již nikdy neuteklo. Každý ze zaslaných e-mailů bude označený jako obchodní sdělení a každý z nich bude obsahovat link, s jehož pomocí se snadno z odběru obchodních sdělení odhlásíte. V případě, že se registrujete na našich webových stránkách, můžete zasílání obchodních sdělení povolit či omezit v rámci správy Vašeho profilu. Z důvodu zasílání obchodních sdělení budeme Vaše osobní údaje zpracovávat po dobu tří let od udělení souhlasu. Po uplynutí těchto tří let Vás požádáme o obnovení Vašeho souhlasu se zasíláním obchodních sdělení.

Udržování kontaktu po neformálním setkání (meetup)

V případě, že jste se přihlásili na neformální setkání (tzv. meetup), můžeme s Vámi nadále udržovat kontakt i mimo rámec poskytovaných služeb a obchodních sdělení. Činíme tak proto, abychom Vám mohli pomoci se posouvat dále ve Vašem pracovním životě. Kontakt s Vámi ostatně posouvá dále i nás a pomáhá nám zkvalitňovat naše služby. V rámci toho Vám můžeme zaslat i informace ohledně nových pracovních projektů. Na tom máme oprávněný zájem. Naši možnost Vás takto kontaktovat můžete vždy odmítnout. Vaše osobní údaje pro tento účel zpracováváme do doby, než tuto možnost odmítnete.

Jaká máte práva a jak jich využít

Právo na zpřístupnění informací a právo na jejich opravu

Kdykoliv v budoucnu budete chtít, můžete nás zasláním zprávy na e-mailovou adresu gdpr@principal.cz požádat o zaslání potvrzení, zda jsou či nejsou Vaše osobní údaje zpracovávány. Po ověření Vaší totožnosti začneme Vaši žádost vyřizovat. V případě, že Vaše údaje námi budou zpracovány, můžeme Vás na Vaši žádost nad rámec informací poskytnutých v těchto Zásadách ochrany osobních údajů informovat i o případných třetích osobách, kterým byly nebo budou Vaše osobní údaje zpřístupněny a pokud nezískáme osobní údaje od Vás, máte právo na veškeré nám dostupné informace o tom, odkud jsme Vaše osobní informace získali.

Pokud o Vás budeme zpracovávat Vaše osobní údaje nepřesně, můžete nás na tuto skutečnost zasláním zprávy na e-mailovou adresu gdpr@principal.cz upozornit. Po ověření Vaší totožnosti a bez zbytečného odkladu nepřesné osobní údaje opravíme. Pokud se registrujete na našich webových stránkách, budete mít možnost si své osobní údaje opravit sami za pomoci úprav Vašeho profilu. V případě, že byste nám chtěli doplnit některé osobní údaje, které jste nám dříve neposkytli a tyto osobní údaje jsou nezbytné pro zajištění námi poskytovaných služeb, stačí je v příslušném místě vyplnit celé ještě jednou.

Právo vznést námitky proti zpracování osobních údajů

V případě, že budeme Vaše osobní údaje zpracovávat na základě našeho oprávněného zájmu, máte právo proti takovému zpracování vznést námitky, a to zasláním zprávy na e‑mailovou adresu gdpr@principal.cz. Po ověření Vaší totožnosti začneme Vaši námitku vyřizovat. Pokud takovou námitku podáte, nebudeme moci Vaše osobní údaje zpracovávat, dokud neprokážeme, jaký závažný oprávněný důvod pro zpracování máme, a že tento náš důvod převáží nad Vašimi zájmy, Vašimi právy a svobodami či nad výkonem nebo obhajobou právních nároků.

Právo na omezení práce s osobními údaji

Máte právo, abychom omezili jakékoliv zpracování Vašich osobních údajů včetně jejich vymazání:

 1. Pokud nám dáte vědět, že jsou námi shromážděné osobní údaje nepřesné, a to až do ověření jejich správnosti.
 2. Pokud bude zpracování Vašich osobních údajů protiprávní a Vy požádáte zasláním zprávy na e-mailovou adresu gdpr@principal.cz namísto o vymazání o omezení jejich použití.
 3. Pokud Vaše osobní údaje již sice nebudeme potřebovat pro zajištění našich služeb, ale Vy je budete požadovat pro určení, výkon nebo obhajobu Vašich právních nároků.
 4. Pokud vznesete námitku proti zpracování dle odstavce výše, a to do doby, než ověříme, zda naše důvody zpracování převažují nad Vašimi zájmy.

V každém z těchto případů budeme vyžadovat nejprve ověření Vaší totožnosti.

 

Právo být zapomenut (právo na vymazání osobních údajů)

V případě, že zjistíte, že zpracováváme Vaše osobní údaje:

 1. Přestože již není jejich zpracování potřebné pro účely, kvůli kterým jsme je získali.
 2. Odvoláte souhlas s jejich zpracováním a zároveň nebude existovat žádný další důvod pro jejich zpracování (samozřejmě jen v případech, kde zpracováváme Vaše osobní údaje na základě Vašeho souhlasu).
 3. Pokud vznesete námitku podle odstavce uvedeného výše a my Vám nebudeme schopni prokázat oprávněné důvody pro jejich zpracování, které převáží nad Vašimi zájmy, Vašimi právy a svobodami či nad výkonem nebo obhajobou právních nároků.
 4. Neoprávněně.

Máte právo na to, abychom bez zbytečného odkladu od oznámení takovýchto skutečností zasláním zprávy na e-mailovou adresu gdpr@principal.cz a po ověření Vaší totožnosti takto zpracovávané osobní údaje vymazali. Údaje pak nemůžeme ani na Vaši žádost vymazat, pokud bude jejich zpracování nezbytné pro výkon práva na svobodu projevu a informace, pro splnění některé naší právní povinnosti nebo pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu, či pro určení, výkon nebo obhajobu našich právních nároků.

Právo na poskytnutí údajů ve strojově čitelné formě

Pokud nás zasláním zprávy na e-mailovou adresu gdpr@principal.cz požádáte, abychom Vám poskytli námi zpracovávané osobní údaje, ověříme Vaši totožnost a v zákonem stanovené lhůtě Vám je zašleme ve strukturovaném běžně používaném a strojově čitelném formátu (např. formát *.pdf, nebo některý z tabulkových formátů). Pokud nás požádáte, abychom Vaše osobní údaje zaslali jinému správci osobních údajů, máme povinnost tak učinit.

Právo kdykoliv odvolat souhlas se zasíláním obchodních sdělení

V případě, že od nás již nebudete chtít dostávat obchodní sdělení, můžete odvolat souhlas s jejich zasíláním kdykoliv i bez udání důvodů buď kliknutím na označený odkaz, který bude součástí každého obchodního sdělení, nebo omezením ve Vašem profilu vytvořeném na základě registrace na našich webových stránkách, popřípadě zasláním zprávy na e-mailovou adresu gdpr@principal.cz.

Právo podat stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů

V případě, že podle Vašeho názoru nenaplníme všechny naše právní povinnosti vzniklé v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů, můžete se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů, a to buď na adrese jejich sídla Pplk. Sochora 27, Praha 7, PSČ 170 00, na e-mailu posta@uoou.cz, či jakoukoliv jinou cestou, kterou bude Úřad na ochranu osobních údajů akceptovat. Bližší informace o úřadu najdete na webových stránkách www.uoou.cz.     

 

Zásady ke stažení: zasady_ochrany_OU_v1.1_180528.pdf

 

Využívání cookies

Naše stránky mohou za účelem optimalizace služeb využívat tzv. „cookies“. Více o cookies naleznete zde.