Všeobecné obchodní podmínky

 1. Všeobecná ustanovení
  1. Provozovatelem internetové stránky contractors.cz (dále jen „Webová stránka“ či „Webové stránky“) je společnost Principal Services, s.r.o., IČO: 24731455, se sídlem Na hřebenech II 1718/8, 140 00 Praha 4, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn.: C 169605 (dále jen „Provozovatel Webové stránky“).
  2. Poskytovatelem vzdělávacích aktivit je společnost Inforex, s.r.o., IČO: 04568133, se sídlem Vídeňská 340, 252 50 Vestec (dále jen „Školitel“).
  3. Poskytovatelem služeb spojených s vyhledáváním obchodních příležitostí pro osoby podnikající v IT službách je společnost Principal engineering s.r.o., IČO: 26775794, se sídlem na adrese Na hřebenech II 1718/8, 140 00, Praha 4 (dále jen „Prostředník“)
  4. Provozovatel Webové stránky, Školitel a Prostředník vydávají tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“), které upravují práva a povinnosti Provozovatele Webové stránky, Školitele a Prostředníka a fyzických či právnických osob, které plánují využít jakýchkoliv služeb poskytovaných na Webové stránce (dále jen „Klient“).
  5. Tyto VOP jsou nedílnou součástí formuláře pro poskytnutí příslušné služby a registračního formuláře na Webové stránce.
  6. Pokud v rámci využívání portálu contractors.cz uzavřete s poskytovatelem konkrétní služby jakoukoliv dohodu či smlouvu a tato dohoda či smlouva bude obsahovat ustanovení rozporná s VOP, mají ustanovení smlouvy či dohody přednost před ustanoveními VOP.
  7. Pokud se v těchto VOP hovoří o „nás“, nebo není-li patrné, o které z výše uvedených osob (Provozovatel Webové stránky, Školitel nebo Prostředník) se v daném ustanovení hovoří, rozumí se tím Provozovatel Webové stránky, Školitel a Prostředník dohromady, případně kterýkoli z nich, nevyplývá-li z kontextu daného ustanovení těchto VOP zjevně jinak.
 2. Uzavření smlouvy o poskytnutí služby
  1. Odesláním vyplněného formuláře pro vybranou službu zasíláte žádost o uzavření smlouvy o poskytnutí dané služby. V případě, že bude žádost poskytovatelem dané služby (Školitelem nebo Prostředníkem) přijata, potvrdí Vám její přijetí e-mailem zaslaným na adresu vyplněnou v žádosti. Doručením potvrzení o přijetí žádosti na Váš e-mail mezi Vámi a poskytovatelem vybrané služby vzniká smluvní vztah. Při registraci je smlouva uzavřena okamžikem, kdy obdržíte potvrzení o registraci na Vámi udanou e-mailovou adresu.
  2. Rozsah údajů potřebných pro poskytnutí konkrétní služby je stanoven přímo v žádosti pro každou službu.
  3. Do formuláře jste povinni vyplnit pouze pravdivé, přesné a aktuální údaje. Pravdivost údajů neověřujeme a neodpovídáme za zpracování žádosti s nepravdivými, nepřesnými a neaktuálními údaji. Současně jste povinni každou změnu Vámi zadaného údaje aktualizovat, pokud je to možné (jinak nám, prosím, takovou změnu oznamte).
  4. Uzavřená smlouva, včetně příslušných formulářů a dalších dokumentů, které jsou nedílnou součástí smluvního vztahu, bude poskytovatelem konkrétní služby archivována v elektronické podobě. Kdykoliv můžete požádat o přístup k uvedeným dokumentům.
 3. Speciální ustanovení pro spotřebitele
  1. Jako spotřebitel můžete požádat o poskytnutí všech služeb, jak jsou uvedeny níže, kromě služeb spojených s vyhledáváním obchodních příležitostí pro osoby podnikající v IT službách, které jsou určeny výhradně podnikajícím fyzickým osobám.
  2. Jste-li spotřebitelem a má-li Vám být služba poskytnuta dříve než čtrnáct dnů po uzavření smlouvy, odesláním příslušného formuláře zároveň žádáte o poskytnutí služby před uplynutím čtrnácti denní lhůty pro odstoupení bez udání důvodu. Z toho důvodu pozbýváte právo na takové odstoupení.
  3. Pokud jste spotřebitel, máte právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů ode dne jejího uzavření i bez udání důvodu, ledaže se jedná o případ dle předchozího odstavce.
  4. Odstoupení je účinné v okamžiku, kdy se o něm poskytovatel předmětné služby dozví – dopisem nebo e-mailem doručeným na adresu poskytovatele dané služby uvedenou v potvrzení o přijetí žádosti (viz výše čl. 2 odst. 1 těchto VOP). Pro odstoupení můžete použít též vzorový formulář uveřejněný na našich Webových stránkách. Jakmile oznámení o odstoupení poskytovatel služby obdrží, potvrdí Vám jeho přijetí. K dodržení lhůty pro odstoupení postačí odeslat příslušné oznámení před uplynutím čtrnáctidenní lhůty.
 4. Vzdělávací kurzy (čl. 4 až 8)
  1. V rámci této služby Vám Školitel zajistí účast na vzdělávacím kurzu a poskytneme školící služby s tím spojené. Základní informace o kurzu, včetně ceny, jsou uvedeny u formuláře k příslušnému kurzu.
 5. Přihlášení se na vzdělávací kurzy
  1. Na kurz se můžete přihlásit pouze přes přihlašovací formulář umístěný na Webových stránkách u Vámi vybraného kurzu. Po odeslání přihlášky Vám Školitel zašle notifikační email s potvrzením přijetí registrace, čímž dochází k uzavření smlouvy. Pokud notifikační email nedostanete, informujte o tom Školitele na emailové adrese dominik.garreis@principal.cz.
  2. Přihlášky jsou přijímány nejpozději 2 pracovní dny před zahájením kurzu. V případě, že byste výjimečně potřebovali přihlášení v termínu kratším, konzultuje tuto možnost se Školitelem (na emailové adrese dominik.garreis@principal.cz).
  3. Kurzy jsou obsazovány dle pořadí došlých objednávek, a to až do úplného obsazení kapacity kurzu. Aby bylo rezervované místo garantované, je třeba zaplatit účastnický poplatek nejpozději v den splatnosti uvedené v platebních instrukcích.
  4. Přihlášku na kurz můžete zrušit nejpozději 6 pracovních dnů před zahájením vzdělávací akce. Odstoupení od objednávky po této lhůtě je upraveno v odstavci Storno podmínky
 6. Platební podmínky pro vzdělávací kurzy
  1. Platební instrukce pro úhradu kurzu obdržíte zpravidla do 2 pracovních dnů od okamžiku, kdy Vám přijetí přihlášky bude potvrzeno notifikačním e-mailem.
  2. Ceny uvedené v platební instrukci jsou konečné. Školitel není plátcem DPH.
  3. V případě, že působíte u Provozovatele Webové stránky, Školitele či Prostředníka či některého z jejich partnerů nebo jste jejich prostřednictvím alokován u třetí osoby, mohou se na Vás uplatnit individuální cenové podmínky této služby. Konečná cena Vám v takovém případě bude sdělena v zaslaných platebních podmínkách.
  4. Pokud budete hradit účastnický poplatek méně něž 4 dny před zahájením kurzu, je nutné zaslat Školiteli potvrzení o provedení platby tak, aby ho měl v okamžiku zahájení vzdělávacího kurzu k dispozici. Vezměte, prosím, na vědomí, že Vaši účast na vzdělávací kurzu může Školitel jednostranně zrušit, tedy od smlouvy odstoupit, pokud před zahájením kurzu neprokážete zaplacení jeho ceny.
  5. Daňový doklad (faktura) Vám bude zaslán nejpozději 1 pracovní den po konání kurzu, a to v elektronické či tištěné podobě.
 7. Storno podmínky vzdělávacích kurzů
  1. Zrušení účasti na kurzu (odstoupení od smlouvy) přijímá Školitel písemně nebo e-mailem. Pokud Školiteli oznámíte zrušení telefonicky, je potřeba mu jej potvrdit i e-mailem nejpozději do jednoho pracovního dne po telefonátu, jinak toto telefonické zrušení nemá žádné účinky. V případě, že zrušíte Vaši účast na kurzu (odstoupíte od smlouvy) tak, že Školiteli odstoupení dojde nejpozději 6 pracovních dnů před jeho zahájením a pokud již byla cena kurzu uhrazena, bude Vám platba vrácena v plné výši zpět na Váš bankovní účet. Při zrušení Vaší účasti na kurzu (odstoupení od smlouvy) méně než 6 pracovních dní před zahájením již není Školitel schopen uhrazenou částku vrátit z důvodu blokace místa na kurzu, zajištění učebny a školitele. Proto Vám v takovém případě účastnický poplatek není možné vrátit.
  2. Školitel si Vyhrazuje právo na změnu v kurzech (změna lektora, data a místa konání), a to i bez Vašeho předchozího souhlasu. Všechny případné změny Vám budou dány na vědomí e-mailem nebo telefonicky, a to nejpozději 4 pracovní dny před konáním kurzu.
  3. Od smlouvy o poskytnutí kurzu je Školitel oprávněn odstoupit, a tedy Vaši účast na kurzu zrušit, i bez uvedení důvodu. Učiní tak zpravidla tehdy, pokud kurz není možné konat z organizačních nebo provozních důvodů, z důvodu nenaplnění minimální kapacity kurzu apod. Jestliže od smlouvy takto Školitel odstoupí, bude Vám uhrazený účastnický poplatek vrácen zpět v plné výši, a to na Váš bankovní účet, z něhož jsme platbu obdrželi.
 8. Pořádání vzdělávacích kurzů
  1. Prezence účastníků začíná 15 min. před zahájením vzdělávacího kurzu. Čas ukončení je vždy uveden orientačně. Délka kurzu záleží na množství dotazů pokládaných nejen v závěru, ale také během kurzu.
  2. Informace ohledně organizace obsahují datum, čas zahájení kurzu, čas jeho předpokládaného ukončení a místo konání kurzu.
  3. Na vyžádání Vám Školitel vystaví potvrzení o účasti na kurzu.
 9.  Služby spojené s vyhledáváním obchodních příležitostí pro osoby podnikající v IT službách
  1. Prostředník vyhledává zajímavé projekty v oblasti IT a příležitosti pro své spolupracovníky se na takových projektech podílet. Na základě Vaší žádosti bude Prostředník v rámci své činnosti vyhledávat i příležitosti pro Vaše zapojení do projektů, a to na základě Vašich odborných dovedností a zkušeností.
  2. Jednotlivá práva a povinnosti z této služby plynoucí se řídí primárně Dohodou o spolupráci mezi Vámi a Prostředníkem, kterou odesláním žádosti o poskytnutí služby přijímáte, podpůrně pak těmito VOP.
 10. Registrace na Webových stránkách
  1. Registrací na Webových stránkách se rozumí vyplnění registračního formuláře a jeho odsouhlasení (dále jen „Registrace“).
  2. V případě, že se dobrovolně registrujete na Webových stránkách, bude Vám vytvořen unikátní přístup k Vašemu profilu.
  3. Přístup k profilu je chráněn uživatelským jménem a jedinečným přihlašovacím heslem, které jste povinen chránit před zneužitím. V případě zneužití jedinečného přihlašovacího jména a hesla neneseme žádnou odpovědnost za jakoukoli případnou újmu nebo případné nároky třetích osob vzniklé v důsledku takového zneužití.
 11. Marketingová sdělení a pozvánky na vzdělávací a networkingové akce
  1. Pokud jste s tím vyslovili Váš souhlas, můžeme Vám zasílat nabídky na vzdělávací akce konané Školitelem nebo třetí stranou, nebo nových pracovních projektů. V každém takovém sdělení bude dána možnost se z odběru takových sdělení odhlásit, popřípadě bude možné si odběr těchto sdělení odhlásit v rámci Registrace provedené na Webových stránkách.
  2. V rámci těchto sdělení Vám můžeme zaslat i pozvání na partnerská setkání s námi či s ostatními zajímavými osobnostmi činnými na trhu. Partnerská setkání přitom budou mít spíše neformální charakter, např. pozvánka na odbornou snídani či přednášku.
  3. Protože si velmi vážíme dlouhodobé spolupráce, můžeme v rámci těchto sdělení vybraným osvědčeným klientům v rámci benefičního programu zasílat i pozvání na naše interní akce.
  4. V případě, že jste se účastnili neformálního setkání prostřednictvím Webových stránek (tzv. meetupu), budeme s Vámi my i další organizátoři akce nadále udržovat kontakt i mimo rámec výše uvedených služeb a sdělení zasílaných na základě Vašeho souhlasu. V rámci toho Vás můžeme kontaktovat i s informacemi ohledně případných nových pracovních projektů. Naši možnost Vás takto kontaktovat můžete vždy odmítnout. Na Váš pokyn Vám poté rádi pošleme i konkrétnější informace, případně Vás i rádi propojíme s osobou, které se pracovní projekt či jiná nabídka týká, a to na základě uzavřené Dohody o spolupráci.
 12. Zacházení s osobními údaji
  1. Informace o zacházení s Vašimi osobními údaji jsou obsaženy v samostatném dokumentu Ochrana soukromí dostupném v patičce Webové stránky.
 13. Změna VOP
  1. Provozovatel Webové stránky, Školitel i Prostředník jsou oprávněni VOP kdykoliv jednostranně změnit.
  2. O chystané změně VOP budeme naše zákazníky informovat prostřednictvím Webových stránek, a to alespoň jeden měsíc před účinností plánované změny.
  3. Pokud nebudete se změnou VOP z jakéhokoliv důvodu souhlasit, můžete do jednoho měsíce od okamžiku účinnosti nového znění VOP vypovědět jakékoliv právní vztahy s námi zrušením Vaší registrace. Váš nesouhlas se změnou VOP nám můžete zaslat i na e-mailovou adresu organizátora kurzů (dominik.garreis@principal.cz), pokud jste se přihlásili na některý z kurzů, popřípadě na e-mailovou adresu kontaktní osoby Provozovatele Webových stránek zdenek.culek@principal.cz, pokud jde o kteroukoliv další poskytovanou službu. V případě Vašeho nesouhlasu se změnou VOP Vám od jeho doručení nebudeme poskytovat žádné služby a jakékoliv platby, které jste nám za naše služby zaslali, Vám budou vráceny na Váš bankovní účet, pokud doposud nebylo poskytování služby zahájeno. V takovém případě bude služba poskytnuta za podmínek dle VOP v původním znění.
 14. Právo a soudní příslušnost
  1. VOP a veškeré závazkové vztahy z nich vzniklé se řídí právním řádem České republiky, zejména ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Všechny případné spory budou řešeny před věcně a místně příslušným soudem České republiky.
 15. Odpovědnost Provozovatele Webové stránky
  1. Provozovatel Webové stránky neodpovídá za škody vzniklé v důsledku vyšší moci či poruch způsobených mimo jeho technická zařízení. Vyšší mocí se rozumí dočasná nebo trvalá mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na vůli Provozovatele Webové stránky. Pokud stav vyšší moci nastane, pokusí se Provozovatel Webové stránky v přiměřené době závadný stav odstranit tak, aby mohly všechny subjekty v plnění jejich povinností z nabízených služeb co nejrychleji pokračovat.
 16.  Ostatní a závěrečná ustanovení
  1. Jste povinni nám poskytnout nezbytnou součinnost nutnou k poskytnutí služeb z naší strany.
  2. Budeme s Vámi komunikovat zpravidla prostřednictvím e-mailové adresy, kterou jste uvedli v žádosti.
  3. V případě, že by některé ustanovení těchto VOP bylo z jakýchkoliv důvodů neplatné nebo neúčinné, nezpůsobuje tato skutečnost neplatnost nebo neúčinnost ostatních ustanovení VOP.
  4. Nestanoví-li VOP jinak, je každá ze stran oprávněna tento vztah ukončit výpovědí i bez udání důvodu a bez výpovědní doby na základě doručení výpovědi e-mailem na kontaktní e-mailovou adresu druhé strany. Výpověď nabývá účinnosti jejím doručením druhé straně. Pokud se však jedná o službu vzdělávacích kurzů, jste oprávněni vypovědět tento smluvní vztah nejpozději do 6 pracovních dnů před zahájením kurzu. Berete pak dále na vědomí, že s ohledem na povahu poskytovaných služeb se ukončení smlouvy nedotýká již poskytnuté služby.
  5. Není-li stanoveno jinak, smlouva mezi námi a Vámi je uzavírána na dobu neurčitou.
  6. Můžete nás vždy kontaktovat na těchto adresách:
  7. Provozovatele Webové stránce písemně na adrese jeho sídla, která je uvedena výše v čl. 1 Všeobecná ustanovení, nebo na e-mailové adrese info@principal.cz,
  8. Školitele písemně na adrese jeho sídla, která je uvedena výše v čl. 1 Všeobecná ustanovení, nebo na e-mailové adrese dominik.garreis@principal.cz,
  9. Prostředníka písemně na adrese jeho sídla, která je uvedena výše v čl. 1 Všeobecná ustanovení, nebo na e-mailové adrese info@principal.cz.
  10. Tyto VOP vydáváme s účinností ode dne 1.11.2021.

DominikMohu poradit?

Dominik Garreis
 

Marketing Coordinator 

dominik.garreis@principal.cz

+420 777 475 454

Odběr nových akcí

Vyplňte svůj email a přihlaste se k odběru nových školení.

Obrať se na nás

Chceš poradit? Zanech nám svůj kontakt

Bez vašeho kontaktu Vás nebudeme moci kontaktovat