Všeobecné obchodní podmínky

 1. Všeobecná ustanovení
  1. Provozovatelem internetové stránky contractors.cz (dále jen „Webová stránka“) je společnost Principal Services, s.r.o., IČO: 24731455, se sídlem Na hřebenech II 1718/8, 140 00 Praha 4, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn.: C 169605 (dále jen „Provozovatel Webové stránky“).
  2. Poskytovatelem vzdělávacích aktivit je společnost Inforex, s.r.o., IČO: 04568133, se sídlem Vídeňská 340, 252 50 Vestec (dále jen „Školitel“).
  3. Poskytovatelem služeb spojených s vyhledáváním obchodních příležitostí pro osoby podnikající v IT službách je společnost Principal engineering s.r.o., IČO: 26775794, se sídlem na adrese Na hřebenech II 1718/8, 140 00, Praha 4 (dále jen „Prostředník“)
  4. Provozovatel Webové stránky, Školitel a Prostředník vydávají tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“), které upravují práva a povinnosti Provozovatele Webové stránky, Školitele a Prostředníka a fyzických či právnických osob, které plánují využít jakýchkoliv služeb poskytovaných na Webové stránce (dále jen „Klient“).
  5. Pokud v rámci využívání portálu contractors.cz uzavřete s poskytovatelem konkrétní služby jakoukoliv dohodu či smlouvu a tato dohoda či smlouva bude obsahovat ustanovení rozporná s VOP, mají ustanovení smlouvy či dohody přednost před ustanoveními VOP.
 2. Přihlášení se na vzdělávací kurzy
  1. Na kurz se můžete přihlásit pouze přes přihlašovací formulář umístěný na Webových stránkách u Vámi vybraného kurzu. Po odeslání přihlášky Vám zašleme notifikační email s potvrzením přijetí registrace. Pokud notifikační email nedostanete, informujte nás o tom na emailové adrese daniela.drncova@principal.cz.
  2. Přihlášky přijímáme nejpozději 2 pracovní dny před zahájením akce. V případě, že byste výjimečně potřebovali přihlášení v termínu kratším, konzultuje tuto možnost s organizátorem kurzů (na emailové adrese daniela.drncova@principal.cz.
  3. Kurzy jsou obsazovány dle pořadí došlých objednávek, a to až do úplného obsazení kapacity kurzu. Aby bylo rezervované místo garantované, je třeba zaplatit účastnický poplatek nejpozději v den splatnosti uvedené v platebních instrukcích.
  4. Přihlášku na kurz můžete zrušit nejpozději 6 pracovních dnů před zahájením vzdělávací akce. Odstoupení od objednávky po této lhůtě je upraveno v odstavci Storno podmínky
 3. Platební podmínky pro vzdělávací kurzy
  1. Platební instrukce pro úhradu kurzu obdržíte zpravidla do 2 pracovních dnů od okamžiku, kdy Vám přijetí přihlášky potvrdíme notifikačním e-mailem.
  2. Ceny uvedené v platební instrukci jsou konečné. Školitel není plátcem DPH. V případě individuálních cenových podmínek (platná alokace u Prostředníka) bude konečná cena účastníkovi sdělena v platebních podmínkách.
  3. Pokud budete hradit účastnický poplatek méně něž 4 dny před zahájením kurzu, je nutné zaslat Školiteli potvrzení o provedení platby tak, aby ho měl v okamžiku zahájení vzdělávacího kurzu k dispozici. Vyhrazujeme si právo Vám přihlášku na vzdělávací kurz jednostranně zrušit, pokud před zahájením kurzu neprokážete zaplacení účastnického poplatku.
  4. Daňový doklad (fakturu)Vám zašleme nejpozději v den konání kurzu, a to v elektronické či tištěné podobě.
 4. Storno podmínky vzdělávacích kurzů
  1. Zrušení účasti na kurzu přijímáme písemně nebo telefonicky. V případě, že zrušíte Vaši účast na kurzu tak, že nám zrušení dojde nejpozději 6 pracovních dnů před jeho zahájením a pokud již byla cena kurzu uhrazena, vrátíme Vám platbu v plné výši zpět na Váš bankovní účet. Při zrušení Vaší účasti na kurzu méně než 6 pracovních dní před zahájením již nejsme schopni uhrazenou částku vrátit z důvodu blokace místa na kurzu, zajištění učebny a školitele. Proto Vám v takovém případě účastnický poplatek není možné vrátit.
  2. Školitel si vyhrazuje právo na změnu v kurzech (změna lektora, data a místa konání) a zároveň si vyhrazuje právo na zrušení akce z organizačních a provozních důvodů nebo z důvodu nenaplnění minimální kapacity kurzu. Všechny případné změny vám dáme na vědomí e-mailem nebo telefonicky, a to nejpozději 4 pracovní dny před konáním kurzu. Jestliže vzdělávací akci zrušíme, bude Vám účastnický poplatek vrácen zpět v plné výši, a to na Váš bankovní účet.
 5. Pořádání vzdělávacích kurzů
  1. Prezence účastníků začíná 15 min. před zahájením vzdělávacího kurzu. Čas ukončení je vždy uveden orientačně. Délka kurzu záleží na množství dotazů pokládaných nejen v závěru, ale také během kurzu.
  2. Informace ohledně organizace obsahují datum, čas zahájení kurzu, čas jeh předpokládaného ukončení a místo konání kurzu.
  3. Na vyžádání Vám vystavíme potvrzení o účasti na kurzu.
 6. Registrace na Webových stránkách
  1. Registrací na Webových stránkách se rozumí vyplnění registračního formuláře a jeho odsouhlasení (dále jen „Registrace“).
  2. V případě, že se dobrovolně registrujete na Webových stránkách, Vám vytvoříme unikátní přístup k Vašemu profilu.
  3. Přístup k profilu je chráněn uživatelským jménem a jedinečným přihlašovacím heslem, které jste povinen chránit před zneužitím. V případě zneužití jedinečného přihlašovacího jména a hesla neneseme žádnou odpovědnost za jakoukoli případnou újmu, škodu, nebo případné nároky třetích osob vzniklé v důsledku takového zneužití.
 7. Marketingová sdělení a pozvánky na vzdělávací a networkingové akce
  1. Součástí našich služeb je i zasílání nabídek na vzdělávací akce konané Školitelem nebo třetí stranou. V každé takové nabídce bude dána možnost se z odběru takových nabídek odhlásit, popřípadě bude možné si odběr těchto nabídek odhlásit v rámci Registrace provedené na Webových stránkách.
  2. V rámci spolupráce Vám můžeme zaslat i pozvání na partnerská setkání s námi či s ostatními zajímavými osobnostmi činnými na trhu. Partnerská setkání přitom budou mít spíše neformální charakter, např. pozvánka na odbornou snídani či přednášku.
  3. Protože si velmi vážíme dlouhodobé spolupráce, budeme vybraným osvědčeným klientům v rámci benefičního programu zasílat i pozvání na naše interní akce.
 8. Zacházení s osobními údaji
  1. Informace o zacházení s Vašimi osobními údaji jsou obsaženy v samostatném dokumentu Ochrana soukromí dostupném v patičce Webové stránky.
 9. Změna VOP
  1. Provozovatel Webové stránky, Školitel i Prostředník jsou oprávněni VOP kdykoliv jednostranně změnit.
  2. O chystané změně VOP budeme naše zákazníky informovat prostřednictvím Webových stránek, a to alespoň jeden měsíc před účinností plánované změny.
  3. Pokud nebudete se změnou VOP z jakéhokoliv důvodu souhlasit, můžete do jednoho měsíce od okamžiku účinnosti nového znění VOP vypovědět jakékoliv právní vztahy s námi zrušením Vaší registrace. Váš nesouhlas se změnou VOP nám můžete zaslat i na e-mailovou adresu organizátora kurzů (daniela.drncova@principal.cz), pokud jste se přihlásili na některý z kurzů, popřípadě na e-mailovou adresu kontaktní osoby Provozovatele Webových stránek zdenek.culek@principal.cz, pokud jde o kteroukoliv další námi poskytovanou službu. V případě Vašeho nesouhlasu se změnou VOP Vám od jeho doručení nebudeme poskytovat žádné služby a jakékoliv platby, které jste nám za naše služby zaslali, Vám budou vráceny na Váš bankovní účet, pokud doposud nebylo poskytování služby zahájeno. V takovém případě bude služba poskytnuta za podmínek dle VOP v původním znění.
 10. Právo a soudní příslušnost
  1. VOP a veškeré závazkové vztahy z nich vzniklé se řídí právním řádem České republiky, zejména ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Všechny případné spory budou řešeny před věcně a místně příslušným soudem České republiky.
 11. Odpovědnost Provozovatele Webové stránky
  1. Provozovatel Webové stránky neodpovídá za škody vzniklé v důsledku vyšší moci či poruch způsobených mimo jeho technická zařízení. Vyšší mocí se rozumí dočasná nebo trvalá mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na vůli Provozovatele Webové stránky. Pokud stav vyšší moci nastane, pokusí se Provozovatel Webové stránky v přiměřené době závadný stav odstranit tak, aby mohly všechny subjekty v plnění jejich povinností z nabízených služeb co nejrychleji pokračovat.

dancaMohu poradit?

Daniela Drncová
 

Event specialist

daniela.drncova@principal.cz

+420 775 733 191

Odběr nových akcí

Vyplňte svůj email a přihlaste se k odběru nových školení.

Obraťte se na nás

Chcete poradit? Zanechte nám svůj kontakt
Bez vašeho kontaktu Vás nebudeme moci kontaktovat

Neplatný vstup