1. Kdo jsme?
  • Naše společnost, Principal engineering s.r.o., sídlí na adrese Na hřebenech II 1718/8, 140 00 Praha 4, má IČO: 26775794 a je zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn.: C 92968.
 2. Úvod
  • Tato dohoda o spolupráci obsahuje podmínky spolupráce mezi Vámi a naší společností, Principal engineering s.r.o.
  • Vyhledáváme zajímavé projekty v oblasti IT a příležitosti pro své spolupracovníky se na takových projektech podílet. Na základě této dohody budeme v rámci své činnosti vyhledávat i příležitosti pro Vaše zapojení do projektů, a to na základě Vašich odborných dovedností a zkušeností.
  • Tuto dohodu o spolupráci s námi můžete uzavřít jedním z následujících způsobů:
   • zašlete nám své osobní údaje (zejména jméno, příjmení a kontaktní údaje) a/nebo přímo svůj profesní životopis a/nebo odkaz na svůj profesní profil na LinkedIn prostřednictvím registračního formuláře umístěného na našich webových stránkách nebo webových stránkách našich partnerů;
   • pokud Vaše osobní údaje již máme, pošleme Vám e-mail s odkazem na naše webové stránky, na kterých můžete jednoduchým kliknutím tuto dohodu s námi uzavřít.
  • Uzavřením této dohody potvrzujete, že jste si před uzavřením pročetli tuto dohodu i Zásady ochrany osobních údajů, které jsou zveřejněny na našich webových stránkách, že jim rozumíte a že s obsahem této dohody souhlasíte. Budete-li mít ke kterémukoliv dokumentu dotazy, kontaktujte nás prosím před uzavřením této dohody.
 3. Předmět spolupráce
  • V rámci spolupráce na základě této dohody provedeme společný pohovor, kde se blíže seznámíme s Vašimi odbornými znalostmi. Současně nám o sobě poskytnete údaje, včetně osobních údajů. Chceme Vás informovat, že tyto údaje můžeme dále poskytovat našim zákazníkům (včetně potenciálních zákazníků), pokud budou hledat spolupracovníky ve Vašem oboru.
  • V případě, že náš zákazník bude mít zájem o Vaši účast na projektu, poskytneme Vám všechny potřebné informace pro rozhodnutí o tom, zda s námi zahájíte spolupráci na konkrétním projektu. Obdržíte od nás zejména následující informace:
   • na jaké pozici a jakým způsobem byste činnost vykonávali;
   • jaký je termín zahájení činnosti a délka předpokládané spolupráce se zákazníkem.
  • Nabídku spolupráce na konkrétním projektu nejste povinen/povinna přijmout.
  • V případě, že nabídku přijmete, předložíme Vám návrh smlouvy (může být i ve formě objednávky). Teprve uzavřením takové konkrétní smlouvy s námi zahájíte spolupráci na realizaci konkrétního projektu pro vybraného zákazníka. Všechny práva a povinnosti mezi Vámi a námi, příp. i se zákazníkem, se budou řídit takovou konkrétní smlouvou. Uzavření konkrétní smlouvy na konkrétní projekt nemá vliv na trvání této dohody o spolupráci. Proto pro Vás budeme i nadále vyhledávat další příležitosti.
  • Touto dohodou se zavazujeme, že budeme věnovat potřebné úsilí tomu, abychom vyhledali nabídku, která bude z obchodního hlediska zajímavá pro naši společnost i pro Vás jako našeho spolupracovníka. Upozorňujeme však, že uzavřením této dohody nezaručujeme, že:
   • skutečně dojde k vyhledání nabídky spolupráce na konkrétním projektu,
   • Vám bude v průběhu trvání této rámcové smlouvy nabídka spolupráce skutečně učiněna,
   • v případě spolupráce na konkrétním projektu bude Vaše spolupráce se zákazníkem trvat i po skončení takového projektu.
  • Za naši činnost v rámci spolupráce si nebudeme nic účtovat. Odměnu za Vaši práci na projektu dohodneme v konkrétní smlouvě na konkrétní projekt, jak byla popsána výše.
  • Upozorňujeme Vás, že nezprostředkováváme zaměstnání podle zákona o zaměstnanosti (nejsme tedy tzv. agenturou práce). Realizujeme projekty pro naše zákazníky – dodáváme služby či kapacitu konzultantů, našich zaměstnanců nebo spolupracovníků, kteří podnikají. Vyhledáváme příležitosti pro spolupráci s podnikateli, kteří podnikají na základě živnostenského nebo jiného obdobného oprávnění v souladu se zákonem.
 4. Zpracování osobních údajů
  • Pro plnění této dohody je nutné, abychom zpracovávali osobní údaje, které jste nám poskytli, v pozici tzv. správce osobních údajů. Bližší informace o zacházení s Vašimi osobními údaji jsou obsaženy v samostatném dokumentu Zásady ochrany osobních údajů.
  • Po ukončení této dohody Vaše osobní údaje (vč. životopisu) nebudeme dále zpracovávat pro účely vyhledávání další spolupráce. Pokud neprobíhá Vaše spolupráce na konkrétním projektu, nebo pokud nebudeme povinni Vaše osobní údaje dále zpracovávat podle právních předpisů, po ukončení této dohody Vaše osobní údaje vymažeme ve lhůtě dle Zásad ochrany osobních údajů.
 5. Odpovědnost Principal engineering
  • Upozorňujeme, že nemůžeme nést odpovědnost za naše zákazníky, ani za jakoukoliv újmu, která vznikne v důsledku vyšší moci. Vyšší mocí se rozumí dočasná nebo trvalá překážka vzniklá nezávisle na naší vůli, včetně například poruch způsobených mimo naše technická zařízení.
 6. Trvání spolupráce
  • Tuto dohodu o spolupráci uzavíráte na dobu pěti (5) let od jejího uzavření.
  • V případě, že již nemáte dále zájem o spolupráci při vyhledávání projektů, můžete tuto dohodu kdykoliv vypovědět i bez uvedení důvodu. Výpověď nám prosím pošlete e-mailem (i bez elektronického podpisu) na adresu gdpr@principal.cz. Vaše výpověď bude účinná jejím doručením. Pokud budeme mít pochybnost o Vaší totožnosti (např. proto, že výpověď pošlete z adresy, kterou u Vás nemáme evidovanou), budeme Vás kontaktovat s cílem Vaši totožnost si ověřit. V takovém případě bude výpověď účinná až okamžikem ověření Vaší totožnosti. O případných pochybnostech Vás budeme informovat.
  • My můžeme tuto dohodu vypovědět bez výpovědní doby i bez udání důvodu. V takovém případě Vám zašleme výpověď na Vaši e-mailovou adresu. Výpověď se považuje za doručenou okamžikem odeslání e-mailu z naší strany na poslední e-mailovou adresu, kterou u nás evidujeme.
  • Tuto dohodu můžeme kdykoliv ukončit i na základě vzájemné dohody, a to i formou e-mailu bez elektronického podpisu.
  • Okamžikem ukončení této dohody o spolupráci přestaneme vyvíjet jakoukoliv činnost, jak je popsána výše v této dohodě. Ukončení dohody neovlivní Vaši spolupráci na běžících konkrétních projektech.
  • Tato dohoda se řídí právním řádem České republiky, zejména ustanoveními občanského zákoníku. Jste-li cizincem, nepoužijí se ustanovení zákona o střetu právních řádů (tzv. kolizní normy).
  • Tuto dohodu o spolupráci můžeme změnit dohodou. Taková dohoda je uzavřena písemně, nebo i e-mailem, pokud svůj e-mail odesíláte z námi evidované adresy a pokud jeho obsah následně potvrdíme.

Zásady ke stažení: dohoda_o_spolupraci.pdf